تبلیغات
گیاهان دارویی - از خواص و كاربرد آنغوزه بیشتر مطلع شویم
گیاهان دارویی
وبلاگ گیاهان دارویی
شنبه 26 مرداد 1387

از خواص و كاربرد آنغوزه بیشتر مطلع شویم

شنبه 26 مرداد 1387

نویسنده :پژمان

از خواص و كاربرد آنغوزه بیشتر مطلع شویم
مجید اخوان ، عضو هیئت علمی مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان
مشهد. مجتمع كشاورزی طرق - كدپستی 91735 صندوق پستی 488
 

خلاصه

انغوزه با نام علمی Ferula ass - foetida L. از خانواده جعفریApiaceae كه دارای 140 گونه است. این گیاه در سال 1844 میلادی در بیابانهای آرال گزارش شده، ولی از قرن پانزدهم این گیاه را مردم شناخته و مطالبی از وجود آن در بازارهای آن زمان نقل شده است. گزارشها و مقاله‌های زیادی وجود دارد كه از كاربری این گیاه حكایت می‌كند. ایران یكی از بزرگترین تولید كنندگان انغوزه در دنیاست كه تقریبا-تمامی آن به‌صورت خام و ماده اولیه صادر می‌شود كه اگر در ایران فر آوری شود , اولا- تولید كار نموده و ثانیا- ارز آور بوده و ثالثا- مردم می‌توانند آنرا جایگزین مواد شیمیایی نمایند.
واژه های كلیدی: آنغوزه، خواص داروئی
 

 

مقدمه

انغوزه در ایران باستان به‌نامFood of the God -s در نقاط دیگر به‌نامهای Aka asafoetida , Giant fennol and Gum asafetida , Devil-s dung  از این ماده نام برده‌اند. در كتاب باستان سانسكریت از این ماده به‌عنوان نرم كننده گوشت و همچنین ماده‌ای كه از فسادگوشت جلوگیری می‌نماید، یاد شده است. در ایران باستان از این ماده برای خشك كردن گوشت استفاده می‌شده است. در كشور نپال انغوزه در آئین هندوها ماده سمبلیك بوده و روزانه 5/0 تا 5/1 گرم مصرف آنرا توصیه كرده اند.
 

 

مواد و روشها

در یك بررسی علمی (3 ) كه از سال 1992 تا 1995 میلادی در ایستگاه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی هندوستان در مورد كنترل بیماری پژمردگی بوته‌های گوجه فرنگی كه عامل آن قارچ رولستونیا سونالاسه رم انجام گردیده است. استفاده از ماده شیمیایی استرپتومایسین 200 میكرو گرم در میلی لیتر با انغوزه به مقادیر 5/1 و 5 گرم در 10 لیتر آب و كوركما به مقادیر 1 و 5 گرم در 10 لیتر آب مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه مصرف استرپتومایسین توانست بیماری را به میزان 79 درصد و انغوزه به میزان 3/70 درصد و كوركما 69 درصد این بیماری را كنترل و باعث افزایش تولید محصول گوجه فرنگی نیزشده است.
تاثیر استفاده از عصاره هیدروالكلی انغوزه (با روش خسانیدن) بر روی كرم‌های همینولیپس نانا Hymnolepis nana (1 )
در روده موشها با مقایسه استفاده از داروی نیكلوزاماید Niclosamidدر یك تحقیق علمی در ایران بر روی 30 موش سفید سوری كه آلوده به این كرم بودند انجام گردیده است. نتایج این تحقیق بیانگر آنست كه استفاده از عصاره هیدرولیكی انغوزه یا غلظت 7/17 میلی گرم در میلی لیتر با دوز واحد بمدت دو هفته باعث بهبودی 90 درصد از موشهای آلوده به كرم همینولیپس نانا گردید كه تقریبا- تاثیر آن با اثر استفاده از داروی نیكوزاماید برابر است.
 

 

نتایج و بحث

در بررسی‌هایی كه در مقاله‌ها و كتابها و كتب انجام شده است و اخبار اطلاعاتی كه از سایر ممالك كسب می‌شود، حاكی از آنست كه انغوزه به‌عنوان یك گیاه دارویی و همچنین در صنعت بلحاظ طیف وسیع كاربردی از جایگاه خاصی برخوردار است. كشور ایران می‌تواند یكی از تولید كنندگان محصولاتی كه از انغوزه تهیه شده است ، باشد و به‌جای صادرات مواد خام این ماده با ارزش وحیاتی علاوه بر تولید بازار كار برای جوانان و ارز آوری برای مملكت عزیزمان ، هموطنان نیز از این این تولیدات گیاهی به‌جای تولیدات شیمیایی در زندگی روزمره استفاده نمایند. خوشبختانه طرحهای زراعی كردن این گیاه برای حفظ مراتع و منابع ملی و حصول به تولیدات بیشتر در دست اجرا است. امید است كه در این همایش به گیاهان دارویی به‌طور اعم و انغوزه بطور اخص در كلیه زمینه‌ها و جنبه‌های مربوط به آنها اقدامات مثمر ثمری انجام پذیرد.
 

 

منابع

1 - مجله علمی پزشكی , علوم پزشكی اهواز. شماره 23 . صفحات 56-48 .
2 - Grieve , M. A modern herbal. 2004. WWW. Botanical.com.
3 - Mazumder , N , 1998. Managing Ralstonia solanascerum wilt of tomato. Journal of mycology and plant pathology. 28 : 2/189 - 192.


Knwing more about using and propreties of Anghose
Majid Akhavan ,
Khorasan agricultural and natural resources Research Center , P.O.Box 91735 - 488
Email : majid akhavan 2003@yahoo.com

Abstract
Anghose with scientific name is Ferula assa - foetida L. blong toApiaceae family which have 140 specious. This plant was find in Aral deseart in 1844 AD. but it was well knowning in fifteen century by people. Iran is the one of the important Asafoetida producer in the world. Ferula assa - foetida L. by the names of Food of the God-s , Aka asafoetida , Giant fennol , Gum asafetida and Devil-s dung was known in some where in the world. Chemical and non-chemical treatments for control of R.Solanacearum on tomato CV. Pusa Rubi were investigated in field trials during 1992-1995 in Assam. For the treatments test , 200 micro g/ml Streptomycin was the most effective , giving diseas control 79% and maximum yields of 132 ton/he. Two organic formulations comparising the mixture of assafetida , Turmeric powder and water (ATW) at the ratio of 1.5 , 5, 10 gr/liter and 1 , 5 , 10 gr/l. recorded disease control of 70.3 % and 69% respectively with increasing yield. Two cocentration of bleaching powder (10 and 5 gr/liter ) effectively reduced disease incidence and increased yields.
Keywords: Ferula assa - foetida L. Apieacea Medical plant