تبلیغات
گیاهان دارویی - ارزیابی اثرات ضد میكروبی عصاره 3 گیاه دارویی بر سالمونلا تیفی موریوم
گیاهان دارویی
وبلاگ گیاهان دارویی
یکشنبه 27 مرداد 1387

ارزیابی اثرات ضد میكروبی عصاره 3 گیاه دارویی بر سالمونلا تیفی موریوم

یکشنبه 27 مرداد 1387

نویسنده :پژمان

ارزیابی اثرات ضد میكروبی عصاره 3 گیاه دارویی بر سالمونلا تیفی موریوم
(فاز آمایشگاهی)
محمد دخیلی1 - احمد خاوری1- تقی زهرایی صالحی2 مهدی برازنده3
مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان قم 2-دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران3-موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 

 

خلاصه :

اسانس گیاهان آویش شیرازی multiflora zataria ، پونه معطر mentha pulagium ، مرز نجوش origanum vulgare ، راز یانه foeniculum vulgare با روش تقطیر با بخار آب استخراج و تاثیر آنها بر روی باكتری sallmonella typhimurium در invitro به طریق دیسك كاغذی و تعیین MIC به روشserial dilution در برابر سوسپانسیون های میكروبی و رقت های مختلف اسانس مورد بررسی قرار گرفت و فعالیت بسیار خوب باكتری كشی آنها با آنتی بیوتیك های enrofloxacin ، erythromycin ، chloramphenicol ، oxytetracycline ، flumequine مقایسه گردید .
نتایج نشان داد كه فعالیت اسانس آویش شیرازی در مقابل S.typhimarum در مقایسه با سه آنتی بیوتیك فلومكوئین ، اكسی تتراسایكلین ، اریترومایسین بسیار شدیدتر است و فعالیت اسانس پونه معطر نیز از دو آنتی بیوتیك اكسی تتراسایكلین و اریترومایسین شدید تر است آنالیزآماری نشان می د هد بیشترین اثرمربوط یه آویشن --رازیانه آویشن--مرزنجوش آویشن بوده است كه در سطح P<0.001 نسبت به سایر گروه ها دارای اختلاف معنی داری بوده اند.
واژه های كلیدی : آویش شیرازی ، پونه معطر ، مرز نجوش ، سالمونلاتیفی موریوم ، اسانس

 

مقدمه :

سالمونلاتیفی موریوم یكی از زیر گونه های انتریكا از خانواده آنتروباكتریاسه است و در بین باكتریهای بیماریزا از شیوع میزبانی زیادی برخوردار است و به طور مكرر در گونه های حیوانی از جمله گاو و گوسفند ، بز ، طیور ایجاد بیماری می كند . همچنین عامل اصلی مسمویت غذایی انتروكولیت ، سپتی سمی و تب روده ای در انسان است. مقاومتهای آنتی بیوتیكی تهدید جدی برای سلامتی انسان به ویژه با ایمنی ضعیف و دامپروری كشور بوده و لذا نیاز برای یافتن مواد ضد میكروبی ارزان وموثر را ایجاب می كند . به منظور ارزیابی تاثیرات ضد باكتریایی اسانس و عصاره گیاهان شیرین بیان ، آویشن ، پونه ، همیشه بهار ، مرزنجوش ، رازیانه كه به طور سنتی در ایران استفاده می شوند و مقایسه اثر تركیبی و اثر مفرد هر یك از گیاهان و مقایسه اثر ضد میكروبی این گیاهان با آنتی بیوتیكهای رایج بر سالمونلاتیفی موریوم تحقییق حاضر طراحی شد
مواد و روشها :
گیاهان مورد استفاده در شرایط سایه ، خشك و سپس در آسیاب برقی پودر شدو جهت تهیه اسانس 50 گرم از برگهای خشك و پودر شده آن ها ر ا همراه با 700 میلی لیترآبمقطر در یك بالن ریخته و به مدت 3 ساعت در دستگاه كلونجر وبا سرعت تقطیر یك میلی لیتر در دقیقه اسانس گیری شدو تركیبات اسانس گیاه توسط دستگاه كروماتوگرافی گازی ( Gc/Ms ) شناسایی گردیدمیكروارگانیسمی كه در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت عبارت بود از : Salmollella Typhimurium RITCC NO 2461 برای مطالعه اثر ضد میكروبی از دو روش انتشار ( iffusion test ) و رقت ( Dilution test‌) استفاده شد كه ازمیان روشهای انتشار از روش دیسك پلیت ، انتشار دیسك ( Disk diffusion ) و از میان روشهای رقت ، روش رقت لوله ای استفاده شد . برای تعین حداقل غلظت بازدارندگی یا MIC ‌ و حداقل غلظت كشندگی MBC از روش رقت لوله ای استفاده شد . جهت تعیین حساسیت میكروبی رقت یك دوم لوله شماره یك مكفارلند انتخاب و كدورت حاوی لوله كشت میكروب با آن مقایسه شد تا غلظت میكروبی ( Cell density ) معادل 108-5/1 حاصل گردد (3)
 

 

نتایج و بحث:

از میان اسانس های تاثیر داده شده بر سالمونلاتیفی موریوم اسانس آویشن و تركیبات اساتسی حاوی آویشن+رازیانه و آویشن+مرزنجوش بیشترین اثر را نشان دادند و از این لحاظ نسبت به سایر اسانسها دارای اختلاف معنی داری بودند((p<0.001 . پس از این گروهها مرزنجوش و آویشن+ پونه معطر تاثیر قابل توجهی را نشان دادو میزان تاثیر آنها بطور معنی داری از اسانسهای رازیانه و پونه معطر بیشتر بود(p<0.001) .

d (عددی كه باحروف غیر مشترك نشان داده شده است دارای اختلاف معنی داری هستند . P<0.5 mean-SEM
نتایج به دست آمده از آزمون های MIC و MBC ‌ اسانس این گیاهان نشانگر این است كه اسانس گیاه آویشن دارای اثر ضد میكروبی به مراتب قوی تری نسبت به سایر اسانس ها می باشد به طوریكه در غلظت 3/0 % از رشد سالمونلاتیفی موریوم ممانعت می كند نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه Basti - مطابقت دارد ( 4 ) . اسانس گیاه پونه معطر در غلظت 5/0% از رشد سالمونلاتیفی موریوم ممانعت كرده است ، مطالعات بنیادین و همكاران نیز بیانگر این بود كه غلظت ppm‌5 از اسانس پونه معطر از رشد E.Coil ‌ ممانعت كرده است ( 1 ) اسانس دو گیاه آویش شیرازی و مرزنجوش در سه تركیب Terpine γ-- Thymol‌ و Carvacrol‌ مشترك بودند و بیشترین تركیب این دو گیاه را تشكیل می دهد و تركیب penin ‌ α - بین آویشن شیرازی و پونه معطر مشترك بود و بیشترین تركیب گیاه پونه معطر را poulegone‌ ، Limonene‌، penin‌ α- تشكیل می دهد و آلفا پنین بین دو گیاه و پونه معطر تركیب مشترك است نتایج آنالیزآماری نشان می د هد بیشترین اثرمربوط یه آویشن --رازیانه آویشن--مرزنجوش آویشن بوده است كه در سطح P<0.001 نسبت به سایرگروه هادارای اختلاف معنی داری بودهاند
 

منابع

بنیادین م ,ك. گیتی ( 1382 ) - استفاده از عصاره برخی گیاهان سنتی... ، پایان نامه دكتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
Ahmad I beg Az 2001 Antimicrobial and ... journal of Ethnopharmacology 74 ( 2)- 113 - 23
Baron E.J،S..M finedgol 1990،Dignostic Microbiology mosby com. Philadelphia
Basti AA ،V Raavilar v 2003 effect of zataria multiflora boiss Essential oil on probability of growth inhibition of salmonella typhimurium in a brain heart infusion brothEvaluation of antimicrobial effects of 3 medicinal plant exract against Salmonella typhimurium (Invitro)
Mohammad Dakhil Alireza Khavari moghadam,Taghi Zahraei,Mehdy Barazandeh

Abstract
Chemical composition and antimicrobial effects on Salmonella typhimurum of essential oils from Zataria multiflora ، Mentha pulegium، Origanum vulgare ، Foeniculum vulgare were studied, by disck diffusion method ، minimal inhibitory concentration )MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC).The essential oils were bactericidial aganst on S.typhimurum . Chemical composition of the essential oils were analyzed by gas chromatography and spectrometry ) GC and GC/MS ( . In this study the results of the essential oils was compared with a few antibiotics Evalation of data were done with instat software with ANOVA.the results showed Z.mutiflora is more effective than anather group (P<0.001).
Keywords: Essential oil , salmonella , medicinal plants