تبلیغات
گیاهان دارویی - مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی جایگزین طبیعی آنتی‌بیوتیكها
گیاهان دارویی
وبلاگ گیاهان دارویی
یکشنبه 5 آذر 1385

مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی جایگزین طبیعی آنتی‌بیوتیكها

یکشنبه 5 آذر 1385

نویسنده :پژمان

مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی جایگزین طبیعی آنتی‌بیوتیكها

 

با توجه به خواص ضدمیكروبی كه در عصاره و اسانس برخی از گیاهان وجود دارد، می‌توان از این فرآورده‌ها بعنوان جایگزین طبیعی برای آنتی بیوتیك‌ها استفاده كرد.

نتایج پایان‌نامه لیلا جودی دانشجوی رشته علوم گیاهی با گرایش اكولوژی و تاكسونومی گیاهی دانشگاه ارومیه می‌افزاید: برای حفاظت مواد دارویی و غذایی در برابر فساد میكروبی می‌توان از این عصاره و اسانس‌های گیاهی استفاده كرد.در این پایان‌نامه كه بررسی خواص ضدمیكروبی و تركیبات شیمیایی مهم عصاره و اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی نام گرفته، خاصیت ضدمیكروبی عصاره آبی ‌٣ نوع عصاره الكلی ( اتانولی، متانولی و اتانولی + متانولی ) و اسانس گیاهان مرزنجوش، پونه و نعناع فلفلی از خانواده نعناع در غلظت‌های مختلف بر روی باكتری‌های Escherchie calis taph ylocdccus و مخمر و albicans-candida به روش انتشار دیسك مورد بررسی قرار گرفته و حداقل غلظت مهاركنندگی MIS گیاهان مذكور بروی میكروارگانیسم‌ها به روش رقیق كردن متوالی كشت محیط مایع اندازه‌گیری شده و سپس جهت ارزیابی بهتر تاثیرات آنها با آنتی بیوتیك‌های موثر بر باكتری‌ها مورد مقایسه قرار گرفت.لیلا جودی كه پایان نامه خود را به راهنمایی دكتر مسعود خیامی به انجام رسانده، در مرحله بعدی تركیبات شیمیایی مهم اسانس گیاهان به روش T.L.C شناسایی كرده است.تایج آزمایشات میكروبی وی نشان داده است كه عصاره آبی هیچكدام از گیاهان خاصیت ضد میكروبی نداشته ولی عصاره الكلی و اسانس گیاهان خاصیت ضد باكتریهایی و ضد قارچی خوبی از خود نشان دادند. در بین عصاره های الكلی، عصاره اتانولی موثرترین عصاره بوده و در مقایسه عصاره و اسانس، اسانس گیاهان قویتر بوده است.
وی همچنین به این نكته دست یافته كه تاثیر نعناع فلفلی ضعیفتر از مرزنجوش، ولی قویتر از پونه بوده است. همچنین در مقایسه تاثیر هر كدام از گیاهان بر روی تك تك میكروارگانیسم‌ها هر ‌٣ گیاه روی
sta.aureus تاثیر بیشتر و قوی تری داشته است.جودی همچنین تاثیر گیاهان بر روی c.albicans را بیشتر ا E.coli دریافته و E.coli را دارای بیشترین مقاومت در هر سه گیاه معرفی كرده است.وی عمده‌ترین تركیبات شیمیایی مرزنجوش،سینالول، سینئول ، تیمول، الفا پنین، كارواكرول و میرسن و مهمترین تركیبات نعناع فلفی را منتول وسینئول معرفی كرده و آورده است: ‌مهمترین تركیبات شیمیایی مهم پونه، منتول، منتون، سینئول ، تیمل، میرسن، پولگون و كارون می‌باشد.وی در اندازه گیری MIS مقدار MIS مرز نجوش و نعناع فلفلی و پونه بروی sta .aureus را به ترتیب ‌٢٥/١، ‌٥، ‌٢٠ میكرولیتر بر میلی‌لیتر و این مقدار برای E.coli و c.albicas با هم برابر و به ترتیب ‌٥، ‌٢٠، و ‌٤٠ میكرولیتر بر میلی لیتر گزارش كرده است.