گیاهان دارویی
وبلاگ گیاهان دارویی
شنبه 9 بهمن 1389

تیره سیستاسه Cistaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره سیستاسه
Cistaceae


گیاهانی درختچه ای یا علفی یک ساله یا چند ساله، برگها ساده، کامل اغلب متقابل ، گوشوارک دار یا بدون گشوارک، کاسبرگ ها پنج یا سه تایی، گاهی نامساوی. جام گل زبانه ای (شعاعی) گلبرگ ها پنج تایی جدا، شدیداً ریزان (سریعاً ریزان) پرچم ها متعدد جدا، تخمدان فوقانی، 10-3 برچه ای، خامه منفرد، کپسول شکوفای شیاری دانه ها سه تایی تا متعدد.
از این تیره گونه Helianthemum Lippii گیاهی است بوته ای با قاعده کم و بیش چوبی که در مناطق جنوبی ایران بر روی خاک های نسبتاً گچی یا آهکی رویش می یابد.
Fumana procambens نمونه ای است جنگلی که در ارسباران و گرگان دیده می شود. گونه Cistus در ایران کاشته شده و اغلب درختچه ای و زیباست.
40
شنبه 9 بهمن 1389

تیره سنجد Elaeagnaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره سنجد
Elaeagnaceae


تیره سنجد مرکب از گیاهانی به صورت درخت یا درختچه غالباً خاردار و مرکب از 3 جنس و متجاوز از 20 گونه (در بعضی کتب علمی 50 گونه ) است.
در غالب رده بندی ها نیز به علت فاقد بودن جام گل در بین گیاهان بدون گلبرگ جای داده می شود ولی امروزه با توجه به شباهتی که تخمدان مادگی گیاهان آن به گیاهان راسته Myrtales دارد آنرا به این راسته ضمیمه می نمایند. در منطقه و سپس از امریکای شمالی اروپا و جنوب آسیا نیز با آنها برخورد می شود.
از نظر کلی عموماً گیاهانی با برگهای متناوب (بندرت متقابل) ساده ، بدون استیپول و پوشیده از تار های نقره ای می باشد.
گلهای آنها بر دو نوع نر و ماده ، پلی گام 2 پایه و معمولاً شامل قطعات 4 تایی است درون پوشش گل آنها پرچم هایی به تعداد کاسه گل یا 2 برابر آن و مادگی مرکب از یک برچه محتوی یک تخمک جای دارد.میوه آنها سته مانند و ناشکوفا است. جنس مهم آن Elaeagnus است که غالب گیاهان این تیره در آن جای دارد.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره سمپلوکاسه Symplocaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره سمپلوکاسه
Symplocaceae


این تیره کوچک فقط دارای یک جنس و حدود 300 تا 400 گونه است که اغلب آنها در مناطق بین گرمسیری بویژه هند – مالزی و همچنین در آمریکا انتشار دارند. گیاهان این تیره درخت یا درختچه هایی هستند که برگهای بدون گوشوارک و متناوب آنها در دو ردیف روی ساقه قرار دارند.گل آذین این گیاهان معمولاً خوشه ای گلهای آنها پنج پر یا چهار پر نر ماده اند و یا به علت عدم رشد یکی از اندامهای جنسی تک جنس می شوند و در واقع پلی گام هستند کاسه گل پیوسته کاسبرگ است و پس از خشک شدن غالباً روی میوه باقی می ماند. جام پیوسته گلبرگ است و گاهی از 5 گلبرگ مضاعف در 2 چرخه تشکیل میشود نافه ایزوستمون است و در آن پرچم های متعدد در چرخه قرار می گیرند وضع قرار گرفتن پرچم ها گاهی تعیین ترتیب آنها را بسیار دشوار می سازد. مثلاً در برخی از این گیاهان پرچم ها آزاد و یا کم و بیش به هم پیوسته اند.
و گروههای چند تایی و متکی برگلبرگها را تشکیل می دهند در بعضی از آنها پرچم های هم با یکدیگر و هم با گلبرگها پیوستگی دارند. بساکها معمولاً کوچک اند. مادگی غالباً زیرین و متشکل از 2 تا 5 برچه است و تخمدانی را با 2 تا 5 خانه بوجود می آورد که هر خانه آن محتوی 2 تخمک واژگون یا نیمه واژگون با تک پوششی و دارای خورش اندک است. تمکن محوری خامه نارک و نخی. میوه شفت مانند و دانه دارای آلبومن و جنین راست یا خمیده با ریشه چه ای دراز است.دستگاه ترشح کننده در گیاهان این تیره به صورت کیسه های ترشح کننده ای است که در برگها وجود دارد و در برخی از گونه ها محتوی ترکیبات آلکالوئیدی و بویژه کافئین است.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره سرخدانگان

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره سرخدانگان
Phytolaccaceae-phytolaceae


گیاهان تیره سرخدانگان به اشکال مختلف علفی درختچه یا درخت و گاهی بالا رونده اند. مجموعاً از 17 جنس و 150 گونه تشکیل می یابند . پراکندگی آنها به صورتی است که عموماً در مناطق گرم کره زمین و فقط معدودی از آنها در نواحی معتدله یافت می شوند این گیاهان برگهای متناوب ساده، بدون استیپول و گلهائی بر دو نوع نر و ماده ، یک پایه یا دو پایه (گاهی نر - ماده) معمولاً منظم و مجتمع به صورت سنبله یا خوشه و یا گرزن دارند. پوشش گل آنها 4 یا 5 قسمتی (بندرت 8 تا 10 قسمتی) ساده یا مضاعف و محتوی 8 تا 50 پرچم آزاد یا کم و بیش پیوسته به هم است. مادگی گلهای آنها مرکب از 1 تا 15 برچه آزاد یا متصل و محتوی یک تخمک خمیده در هر برچه می باشند میوه آنها غالباً سته است.
جنس های مهم این تیره عبارتند از :
Phytolacca (دارای 40 گونه)
Limeum (دارای 20 گونه)
تذکر : الف) در بعضی کتب علمی تعداد جنس های این تیره 12 و تعداد گونه آن 100 ذکر شده است (pharmacognosy Trease 1983)
ب) گیاهان تیره Phytolacceae به علت دارا بودن جنین خمیده و مشخصات دیگر در راسته Centrospermales جای داده شده اند.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره نارنج – تیره سداب – تیره مرکبات

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره نارنج – تیره سداب – تیره مرکبات
Rutaceae


گیاهان تیره نارنج از نظر شکل ظاهری ، تفاوت گلی با یکدیگر دارند. مجموعاً شامل 150 جنس و 2000 گونه می باشند که بیشتر در نواحی معتدله و گرم کره زمین پراکندگی دارند. برگهائی آنها متناوب یا متقابل و گلهای آنها نر - ماده و منظم (گاهی نامنظم) است. کاسه گل آنها از 3 تا 5 تقسیم و جام گل آنها از 5 گلبرگ تشیکل می یابد در داخل پوشش گل آنها 5 تا 10 پرچم دیده می شود. تخمدان آنها چند خانه محتوی یک یا دو تخمک (بندرت زیادتر) و میوه آنها به اشکال مختلف سته ، شفت مانند و یا منقسم به قطعاتی به تعداد برچه ها می باشد.
از اعضای هوائی آنها مانند ساقه و برگ بوی قوی استشمام می شود که مربوط وجود کیسه های ترشحی و یا سلولهای ترشح کننده اولئورزین در آنهاست.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره ساپوتاسه

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره ساپوتاسه
Sapotaceae


گیاهان تیره ساپوتاسه به صورت درخت یا درختچه و مخصوص نواحی حاره کره زمین می باشند بعضی از آنها مصارف صنعتی مهم دارند لذا در ردیف تیره های مهم جای گرفته اند. عموماً برگهائی منفرد، ساده ، کامل و گلهائی پیوسته گلبرگ ، منظم غالباً نر - ماده و مرکب از قطعات 4 تا 8 تائی دارند.در وسط جام گل این گیاهان معمولاً 10 پرچم زایا واقع در دو ردیف حلقوی و گاهی بیشتر دیده می شود. میوه اغلب این گیاهان گوشتدار به صورت سته و محتوی دانه های متعدد با آلبومن روغنی است.تیره ساپوتاسه شامل حدود 600 گونه گیاه است که در متجاوز از 40 جنس جای داده شده اند. از جنس های مهم این تیره عبارتند از :
Palaquium (دارای حدود 60 گونه)
Sideroxylon (متجاوز از 100 گونه)
Mimusops (در حدود 200 گونه) می باشند.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره ژسنر یاسه

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره ژسنر یاسه
Gesneriaceae


گیاهان این تیره علفی ، درختچه ای و یا به صورت درخت هستند و در مناطق بین استوایی و نیمه استوایی دو نیم کره انتشار دارند. برگهای این گیاهان ساده و عموماً متقابل اند. گلها منفرد و یا در گل آذینهایی که غالباً گرزن هستند مجتمع می شوند. گل نا منظم دارای کاسه و جام پنج قسمتی، نافه کاهش یافته به چهار یا دو پرچم همراه با یک یا سه نا پرچمی است. 4 بساک نافه قبل از باز شدن گل با هم یکی شده و یا دو بدو و زوجی می‌شوند. تخمدان جز در بعضی موارد استثنایی همیشه یک خانه ای است و از دو برچه با تمکن جداری تشکیل شده زبرین یا کم و بیش زیرین است. میوه کپسول و یا سته و محتوی دانه هایی دارای آلبومن یا فاقد آن است.
تیره ژسنریاسه از لحاظ دارا بودن تمکن جداری با تیره اسکروفولاریاسه و از لحاظ دستگاه رویش و رشد عادی جنینی و داشتن تخمدان زبرین، نیمه زیرین و یا زیرین با تیره اوروبانکاسه فرق دارد.
از این تیره هیچ نمونه ای در رویشهای ایران وجود ندارد.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره زانیشلیاسه Zannichelliaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره زانیشلیاسه
Zannichelliaceae


این تیره در گذشته جنسی از پوتاموژتون بشمار می آمد ولی امروزه تیره مستقل و دارای 1 تا 9 جنس و حدود 15 گونه است که در آبهای شیرین و یا کمی شور و حتی در آبهای شور نواحی گرم و معتدل می رویند.
گیاهانی آبزی غوطه ور اغلب در یازی، ساقه ها کوتاه یا طویل، برگها متناوب یا متقابل ، ساده، خطی، در قاعده غلاف دار، غلاف چسبیده به قاعده برگ یا جدا و آزاد. گلها یک جنسی، کوچک ، منفرد با در غلافی داسی شکل، گل های نر دمگل دار. گلهای ماده بدون دمگل یا دمگل دار. گلپوش سه برگی (گل گلبرگی) ، پیاله ای شکل ، یا بدون گلپوش. پرچم ها 3-1 تایی ، کیسه های بساک پیوسته، بدون پا یک یاپا یک دار ، پا یک در صورت نبودن گلپوش شبیه به میله پرچم بساک 2-1 حجره ای شکوفای طولی دستگاه زایای ماده فوقانی، برچه ها 9-1 تایی، یک تخمکی ، تخمک واژگون (آویزان) خامه ساده یا منقسم به دو کلاله نخی شکل. میوه ناشکوفا گاهی زنده زا دانه ها فاقد آلبومن.
این تیره در ایران دارای 4 جنس و 4 گونه است که در آبهای شور و یا شیرین می رویند – جنس Thalassodendron فقط دارای یک گونه بنام Thalassodendron Ciliatum است که در آبهای خلیج فارس و در چاه بهار می روید جنس Halodule یک گونه بنام Halodule wrightii دارد که در آبهای سواحل بوشهر می رویند.جنس Althenia در ایران دارای یک گونه بنام Althenia filiformis است که در دریاچه نیریز فارس می روید.
جنس Zannichellia دارای یک گونه بنام Zannichellia palustris است که در آبهای راکد آذربایجان بندر گز، کردستان ، نواحی غربی و جنوبی ، جنوبی شرقی و شرق ایران می روید و در آبهای راکد تهران و اطراف آن نیز فراوان یافت می شود.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره رزه داسه Resedaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره رزه داسه
Resedaceae


تیره رزه داسه تیره کوچکی از گیاهان گلدار جدا گلبرگ و دارای مجموعاً 90 گونه است.
که قسمت اعظم آنرا Reseda ها تشکیل می دهند. عموماً گیاهانی علفی و بندرت به صورت بوته های چوبی می باشند. پراکندگی آنها به صورتی است که بیشتر در نواحی معتدله و گرم کره زمین مخصوصاً در منطقه مدیترانه و آسیای مرکزی یافت می شوند. برگهای آنها متناوب ساده یا لوب دار و یا مرکب از برچه ها می باشند. گلهائی منظم و مجتمع به صورت سنبله یا خوشه دارند. در هر گل آنها 4 تا 8 کاسبرگ آزاد یا کم و بیش پیوسته به هم و 2 تا 8 گلبرگ کامل یا بریدگی دار دیده می شود بعضی از این گیاهان نیز فاقد گلبرگ می باشند. تعداد پرچم های آنها زیاد و مادگی آنها مرکب از 2 تا 6 برچه آزاد یا پیوسته به هم است که مجموعاً تخمدانی یک خانه با تمکن جانبی بوجود می آروند. میوه آنها پوشینه است.
شنبه 9 بهمن 1389

تیره پاپایاسه – تیره دار تیجک Carycaeae-Papayaceae

شنبه 9 بهمن 1389

نویسنده :پژمان

تیره پاپایاسه – تیره دار تیجک
Carycaeae-Papayaceae


تیره دار تیجک ، تیره کوچکی مرکب از 3 جنس و 50 گونه گیاه است که اغلب در نواحی حاره امریکا و فقط معدودی در آفریقا می رویند. غالباً گیاهانی با ساقه گوشت دار می باشند. برگهای آنها بزرگ و با تقسیمات پنجه ای یا غیر آن و دارای وضع متناوب یا فراهم در قسمت انتهایی ساقه است. گلهای به صورت نر و ماده (بر اثر از بین رفتن یکی از اجزای اصلی گل) و معمولاً شامل پوششی با قطعات پنج تایی است. گلهای نر آنها به صورت گل آذین پرگل ولی گل های ماده آنها معمولاً به تعداد کم مجتمع می باشند در هر گل نر آنها 10 پرچم ولی در گلهای ماده آنها مادگی مرکب از تخمدانی 3 برچه ای مشاهده می شود.میوه آنها سته دار محتوی دانه های با آلبومن روغن دار است.در اعضای مختلف این گیاهان دستگاه ترشحی شیرابه یا لاتکس به صورت شبکه ای در بین دسته های آوندی و پارانشیم چوبی شده اطراف آن تا منطقه کامبیوم (Cambium) دیده می شود.
  • کل صفحات: 4
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic